Mariborsko letališče z novim navigacijskim sistemom

Obnova Letališča Maribor je vsekakor bila nujno potrebna, predvsem zaradi dotrajanosti opreme, pomembnosti letališča za našo državo ter zaradi splošnega povečanja obsega civilnega zračnega prometa v Evropi.

Letališče Maribor je zaradi svojega zelo ugodnega geostrateška položaja, ki leži na križišču V. in X. evropskega prometnega koridorja, zelo pomembno za našo državo.

Letališče je povezano z avtocestnim omrežjem in ima možnost železniške povezave, kar v širšem evropskem prostoru ponuja edinstveno priložnost:

– letališče je vpeto v ponudbo turistične regije

– letališče je logistična podpora industriji

V zadnjem desetletju smo priča izrednemu povečanju civilnega zračnega prometa v Evropi. Čeprav je slovenski zračni prostor relativno majhen, je zelo kompleksen in predstavlja pomembno vozlišče v JV Evropi.

Investitor projekta Ministrstvo za promet, Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo se je za posodobitev zastarele opreme odločila z namenom zagotavljanja varnosti in rednosti letalskega prometa na letališču. Letališče bo iz obstoječe CAT I dobilo opremo, ki zadošča, po potrebi, tudi najzahtevnejšim standardom instrumentalnega priletanja.

Izvajalec projekta je bilo Švedsko podjetje AerotechTelub AB, ki je bilo izbrano na javnem natečaju.

Podjetje AerotechTelub AB je ustrezalo predpisanim pogojem, tako iz tehničnega kot ekonomskega vidika.

Investicija postavitve sistema ILS in DME je znašala 1.101.700 EUR (cca. 264 miljonov tolarjev).

Uprava RS za civilno letalstvo je v obdobju 2004 /2005, v okviru investicije za posodobitev Mariborskega letališča iz strukturnih skladov, s sovlaganjem Republike Slovenije, poleg prenove in nadgradnje radionavigacijskega sistema za instrumentalno pristajanje, realizirala tudi:

– dobavo gasilskega vozila – nakup in obnovo ograje (1. del)

– obnovo in dograditev transformatske postaje

– izvedbo investicijsko vzdrževanih del dela svetlobnonavigacijskega sistema

– dobavo vozil za zimsko službo (posipalnik in plug)

– ter idejni projekt za hidrantno omrežje.

Obnova ograje (2. del) ter projekt in izvedba hidrantnega omrežja sta še v izvajanju.

Z namenom uspešne izvedbe in dokončanja del, je Uprava RS za civilno letalstvo, iz svojih sredstev, izvedla:

– dobavo traktorja – kosilnice